Ето това се нарича истински българин с безапелационна гражданска позиция

Ето това се нарича истински българин с безапелационна гражданска позиция

Ето това се нарича истински българин с безапелационна гражданска позиция. Попита и за останалите безучастни къде и в кого отиват парите на българина!

Героят от „Островът на изкушението” Андрей Едрев осъди правителството за отказан достъп до договорите за добив на злато. Върховният административен съд отказа да отмени решението на Административен съд – София, с което се задължава администрацията на Министерския съвет да заплати на Едрев сумата от 460 лева. На толкова са оценени разходите по делото, което бургазлията заведе за отказан достъп като български гражданин до договорите, сключени с чуждестранни фирми за добив на злато, сребро, мед и др. метали.
С решението на ВАС остава в сила решението на Административен съд – София, с което се отменя решението от 15 май на държавния експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ към Министерския съвет по заявление за достъп до обществена информация.
Неотдавна експерти обявиха, че България е загубила 30 милиарда лева от раздадените на концесия природни богатства.
Сега правителството трябва да осигури препис от целия концесионен договор, както и анексите и приложенията към него на бургазлията, който от няколко години живее на екзотичен остров в Индонезия, а лятото прекарва край морето на юг от Бургас. Това ще позволи и на българите да научат истината кой копае в земните недра и с колко милиарда лева е ощетена България.

Цялото решение можете да прочетете тук

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2869
София, 17.03.2015


Върховният административен съд на Република България – Пето отделениев закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело № 15109/2014Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Администрацията на Министерски съвет на Република България чрез юрисконсулт Градинаров срещу решение № 5969/10.10.2014г., постановено по адм. д. № 5627/2014г. от Административен съд София-град с оплаквания за неправилност на съдебния акт и искане за отмяната му.
Върховният административен съд, състав на Пето отделение, намира така подадената касационна жалба за процесуално недопустима по следните съображения:
Страни по материалното административно правоотношение са издателят на акта – органът с властническо правомощие и адресата на акта. Нормата на чл. 153, ал. 1 АПК е императивна. В съответствие с цитираната правна разпоредба надлежно конституирани страни в първоинстанционното производство са: Андрей Магриотов Едрев от гр. Бургас -жалбоподател и държавен експерт в дирекция „Правителствена информационна служба” в Администрацията на Министерския съвет на РБ-издател на оспорения административен акт.
Поради спецификата на правата и задълженията, на които е носител Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице то няма основание да участва в съдебното производство и като заинтересована страна. За да придобие качеството на заинтересована страна съответният правен субект трябва да бъде страна по материалното административно правоотношение, трябва оспореният акт да засяга негови законни права или интереси. В разглеждания случай административното правоотношение се развива единствено между експерта в дирекция „Правителствена информация” към Администрацията на МС на РБ, оправомощен да издава административните актове по Закона за достъп до обществена информация и жалбоподателя-Едрев, засегнат от неблагоприятния административен акт.
Следователно предвид правния резултат, постановен от първоинстанционния съд право на касационна жалба имат само страните по делото, но не и Администрацията на МС, включително и в хипотезата на чл. 210, ал. 2 АПК.
Предвид изложеното, касационната жалба като процесуално недопустима на основание чл. 215, т. 1 АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото-прекратено.
Воден от горното, ВАС, Пето отделение

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Администрацията на Министерски съвет на Република България чрез юрисконсулт Градинаров срещу решение № 5969/10.10.2014г., постановено по адм. д. № 5627/2014г. от Административен съд София-град.
Прекратява производството по адм. д. № 15109/2014г. по описа на ВАС.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Диана Добрева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев

Източник novavarna.net 

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg

kimreiki.magicmanstudio

автор: Kim Reiki ®Magic Man Studio, Angel Petrov – www.mediaplus.bg 

Напиши коментар

Your email address will not be published.